Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής, με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών της, με έμφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών και πυροσβεστικών σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη διεύρυνση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε τρίτους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του αισθήματος αυτοπροστασίας του κοινωνικού συνόλου σε θέματα πυρκαγιών και πολιτικής προστασίας.
Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65), όπως ισχύουν.

Πυροσβεστική Ακαδημία

Περιγραφή

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής, με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών της, με έμφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών και πυροσβεστικών σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη διεύρυνση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε τρίτους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του αισθήματος αυτοπροστασίας του κοινωνικού συνόλου σε θέματα πυρκαγιών και πολιτικής προστασίας.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις εξής Σχολές:

  • Σχολή Ανθυποπυραγών
  • Σχολή Αρχιπυροσβεστών
  • Σχολή Πυροσβεστών
  • Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης
  • Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)

 

Πηγές / Σύνδεσμοι:
Υπουργείο Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πυροσβεστική Ακαδημία

Σχολή Ανθυποπυραγών

Σκοπός της Σχολής

Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Τμήμα εισάγονται: σε ποσοστό 50% ήδη υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, και σε ποσοστό 50% μετά από επιλογή ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών (Πυρομηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και Πανεπιστημιακών Σχολών (Χημικών, Φυσικών, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Δασολόγων Φυσικού Περιβάλλοντος), Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική κατάσταση.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:

Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος. Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
Το Τμήμα Ανθυποπυραγών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια στο μηχανογραφικό δηλώνεται μόνο από όσους υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Το Τμήμα Ανθυποπυραγών είναι ισότιμο με τα ΑΕΙ. Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει την Ακαδημαϊκή και την Πυροσβεστική εκπαίδευση. Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή. Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου.

Με το Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:

  • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
  • Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Να παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκής για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
  • Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

 

Εκτός από την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση στους σπουδαστές της σχολής παρέχεται και Πρακτική Πυροσβεστική Εκπαίδευση με την οποία ο σπουδαστής της σχολής εκπαιδεύεται περαιτέρω στο πυροσβεστικό επάγγελμα από τη θέση του δόκιμου Αξιωματικού:

Με εκτέλεση Υπηρεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθήνας και Πειραιώς τόσο κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την θερινή περίοδο.
Με την συμμετοχή σε Πυροσβεστικές Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
Με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες-ασκήσεις (απεγλωβισμοί-διασώσεις) που διοργανώνονται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας.

Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί Πρότυπος Πυροσβεστικός Σταθμός όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα λειτουργίας και διοκητικής υποστήριξης ενός Πυροσβεστικού Σταθμού. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα :
Συστήματα Πυροπροστασίας, Πυροσβεστική Τέχνη, Νομοθεσία Πυρασφάλειας, Συνταγματικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Χημεία, Φυσική, Πληροφορική, Πρώτες Βοήθειες, Μηχανολογία Αυτοκινήτου, Οικοδομική – Σχέδιο, Ανακριτική, Πυροσβεστικά Οχήματα, Αντοχή υλικών στη Φωτιά, Πυροσβεστική Στρατηγική – Τακτική, Εκρηκτικές Ύλες, Πυρασφάλεια Καυσίμων

Επαγγελματική εξέλιξη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ανθυποπυραγών ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς δικαίωμα παραίτησης για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Εξελίσσονται ανάλογα με τις υπάρχουσες θέσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεων και προαγωγών, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς του Πυροσβεστικού σώματος, εκτός από αυτούς που προέρχονται από Πυρονόμους οι οποίοι συνεκπαιδεύονται με τους υπόλοιπους στο 2ο έτος σπουδών του Τμήματος Ανθυποπυραγών (Δ’ κατηγορία) και προάγονται μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού.

Σχολή Πυροσβεστών

Σκοπός της Σχολής

Σκοπός της Σχολής Πυροσβεστών είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς Πυροσβέστες με τρόπο κατάλληλο ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές με σκοπό να συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση υποχρεωτικά όσοι κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες. Στη Σχολή αυτή εκπαιδεύονται επίσης και οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών και Τεχνικών. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές, από τον Κανονισμό Κατάταξης Δόκιμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Μόνο σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση στη σχολή έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των Δοκίμων Πυροσβεστών προς απόκτηση βασικών γνώσεων συμπεριφοράς της φωτιάς, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διαφόρων ειδών και κατηγοριών πυρκαγιών.

Επαγγελματική εξέλιξη

Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες, εφόσον τελειώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, προάγονται στο βαθμό του Πυροσβέστη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας, για τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Σκοπός της Σχολής

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση συνίσταται:

Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα προς το κοινωνικό σύνολο.
Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος. Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά στην Αθήνα.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διενεργείται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Αθήνα ή στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών. Στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση:

Πυροσβεστικοί υπάλληλοι απόφοιτοι Λυκείου, μετά από εξετάσεις και εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική κατάσταση, Πυροσβεστικοί υπάλληλοι πτυχιούχοι, χωρίς εξετάσεις και εφόσον είναι υγιείς και έχουν άρτια σωματική κατάσταση. Οι πτυχιούχοι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εισάγονται στη Σχολή πέρα από τον αριθμό των εισακτέων που ορίζεται κάθε φορά και γράφονται στο τέλος του πίνακα των εισαγομένων στη Σχολή.
Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί έξι (6) μήνες. Απ’ αυτούς, τρεις (3) μήνες γίνεται Θεωρητική Εκπαίδευση και τρεις (3) μήνες Πρακτική Εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα.

Η διδακτέα ύλη και τα μαθήματα της Σχολής καθορίζονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται και βαθμολογούνται είναι:

Πυροσβεστική Τέχνη,
Προληπτική Πυροπροστασία,
Ποινικό Δίκαιο,
Ποινική Δικονομία,
Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία.
Κατά τους μήνες της εκπαίδευσης οι μαθητές διαμένουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, όπου και σιτίζονται δωρεάν.

Επαγγελματική εξέλιξη

Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες, εφόσον τελειώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, προάγονται στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας, για τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

ΣχολήΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σχολή ΑνθυποπυραγώνΓεν. Σειρά18.5901ο, 2ο, 3ο, 4ο877
Σχολη ΑνθυποπυραγώνΕιδ. Κατηγορία Α18.2801ο, 2ο, 3ο, 4ο877
Σχολή ΑνθυποπυραγώνΕιδ. Κατηγορία Γ17.1501ο, 2ο, 3ο, 4ο877
Σχολή ΠυροσβεστώνΓεν. Σειρά16.9601ο, 2ο, 3ο, 4ο876
Σχολή ΠυροσβεστώνΕιδ. Κατηγορία Α16.7701ο, 2ο, 3ο, 4ο876
Σχολή ΠυροσβεστώνΕιδ. Κατηγορία Β16.9001ο, 2ο, 3ο, 4ο876
Σχολή ΠυροσβεστώνΕιδ. Κατηγορία Γ12.1101ο, 2ο, 3ο, 4ο876

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και υγειονομικές εξετάσεις. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr
Υποψήφιοι που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δεν επιτρέπεται να εξεταστούν από τις αντίστοιχες επιτροπές (Π.Κ.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των ως άνω προκαταρκτικών εξετάσεων από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ικανοί, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών (μεταφορά αλτήρων) όπως ορίζεται παρακάτω.
2. Διαδικασία Προκαταρκτικών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος καθ’ όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία.
Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Οι δοκιμασίες αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η σειρά διενέργειάς τους θα οριστεί σε σχετικό Πρόγραμμα.
3. Υγειονομικές Εξετάσεις.
Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή-λήψη του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης. Στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ παρατίθεται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απαιτείται εξέταση των υποψηφίων. Το ανωτέρω δελτίο θα εκτυπώνεται από σχετικό εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) στη δημοσίευση της παρούσας.
Υποψήφιοι που θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή δεν υποχρεούνται να εκτυπώσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικώς στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
α. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης φέροντας συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Εκτυπώνουν το δελτίο υγειονομικών εξετάσεων, το οποίο πρέπει να φέρει φωτογραφία τους και μεταβαίνουν σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων, πολυϊατρείων, δομών του Εθνικού Δικτύου Υγείας ή άλλων μονάδων υγείας της Χώρας, Δημόσιων (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Ιδιωτικών (Ν.Π.Ι.Δ.), ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.
Το υγειονομικό δελτίο εμπεριέχει τις κάτωθι ιατρικές γνωματεύσεις:
α. Ακτινολόγου, με βεβαίωση των στοιχείων εξεταζόμενου επί της προσκομιζόμενης ακτινογραφίας θώρακος.
β. Πνευμονολόγου.
γ. Μικροβιολογικού εργαστηρίου, με επισυναπτόμενες εξετάσεις: αα. γενική αίματος, ββ. γενική ούρων, γγ. σάκχαρο ορού, δδ. κρεατινίνη, εε. τρανσαμινάσες, στστ. Αιμοσφαιρίνη και με γνωμάτευση ιατρού για το σύνολο των ανωτέρω εξετάσεων.
δ. Παθολόγου, με αναγραφή του αναστήματος χωρίς υποδήματα και του βάρους του υποψηφίου και υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.).
ε. Καρδιολόγου, με επισυναπτόμενο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
στ. Ορθοπεδικού.
ζ. Νευρολόγου.
η. Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ), με επισυναπτόμενο ακοόγραμμα.
θ. Δερματολόγου.
ι. Χειρουργού.
ια. Ψυχίατρου.
ιβ. Οφθαλμίατρου, με επισυναπτόμενη εξέταση καταγραφής οπτικής οξύτητας και βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, καταγραφή χρωματικής αντίληψης και την ύπαρξη ή μη νοσήματος ή πάθησης.
ιγ. Γυναικολόγου, για τις γυναίκες υποψηφίους με αναγραφή για τη δυνατότητα ή μη, η υποψήφια να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση εγκυμοσύνης).
Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις – γνωματεύσεις που διενεργούνται με μέριμνα του υποψηφίου, θα πρέπει να προσκομισθούν επισυναπτόμενες στο «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας» και αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του γνωματεύοντος ιατρού.
Στην εκάστοτε γνωμάτευση θα πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται οι ανωτέρω εξετάσεις, ευκρινής ημερομηνία, υπογραφή και ευκρινής σφραγίδα του ιατρού.
Η ψυχιατρική εξέταση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε Κέντρα και Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και δεν απαιτείται ψυχομετρικός έλεγχος (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ).
β. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται αυτοπροσώπως, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, προσκομίζοντας το σχετικό υγειονομικό δελτίο με τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/ην υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Π.Σ. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1ιγ του Κεφαλαίου Β’ της παρούσης αποκλείονται του διαγωνισμού.
Ο Δ.Μ.Σ. , σύμφωνα με τα ισχύοντα, ορίζεται για τους άνδρες από 19-27 kg/m2 και για τις γυναίκες από 18-25 kg/m2.
Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην Υγειονομική Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, ή το αποστείλει ταχυδρομικώς δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.
γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση υποψηφίου από Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.
δ. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.
ε. Οι υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης.
4. Αθλητικές Δοκιμασίες.
α. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί, της προηγούμενης διαδικασίας σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών του Π.Σ. και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες που περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣΠΕΔΙΟΔΡΟΜΟΣ 100μ.ΔΡΟΜΟΣ 1000μ.ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣΡΗΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΤΗΡΩΝ
25 ΚΙΛΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 100m
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ1o, 2o, 4o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.50''
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ1o, 2o, 4o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.50''

αα) Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.
αβ) Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος.
αγ) Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων κρίνεται ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα καιρικές και λοιπές συνθήκες, με ευθύνη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.
β. Υποψήφιοι που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα προϋπάρχοντος τραυματισμού ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών.
γ. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Υποψήφιος που αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο, αφού κρίθηκε μη ικανός σε κάποιο αγώνισμα, και ο οποίος επανέρχεται για να δηλώσει κώλυμα ή τραυματισμό εκ των υστέρων, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.
δ. Η Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν επιτρέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών. Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.
ε. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόβλημα επί της διαδικασίας και μόνο, αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών.
5. Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες.
α. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος.
β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κριθούν ικανοί σύμφωνα με τα ισχύοντα για την κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ). Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Η/Οι επιτροπή/ές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από το νόμο.
6. Βεβαιώσεις ικανότητας
Οι ΠΚΕ περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα στην Αττική.
α. Χορήγηση Βεβαίωσης ικανότητας από το Πυροσβεστικό Σώμα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των κοινών με τα άλλα Σώματα προκαταρκτικών εξετάσεων, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να παραλάβουν και να υποβάλουν αυτή στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσουν. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον/ην Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθούν.
β. Υποβολή Βεβαίωσης Ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
βα. Υποψήφιοι (που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας) και δήλωσαν προτίμηση (στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση) να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΟΠΛΑ) από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών (μεταφορά αλτήρων), σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα αθλητικών δοκιμασιών.
Οι βεβαιώσεις ικανότητας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο epdiag@psnet.gr ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην Πυροσβεστική Ακαδημία στην Επιτροπή Διενέργειας, με αποδεικτικό.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της βεβαίωσης ικανότητας θα οριστεί στο σχετικό Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων.
ββ. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση η βεβαίωση δεν γίνεται αποδεκτή.