ΠΑΚΕΤΑ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Στρατιωτικών Σχολών –Σωμάτων Ασφαλείας

Χορήγηση Ψυχομετρικών τεστ σε ηλεκτρονική μορφή και αξιολόγηση βάση των απαντήσεων. Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης σε όλες τις κατηγορίες και η ευκαιρία να αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος σε επίπεδο προσωπικότητας, γνώσεων και ετοιμότητας. Οι κατηγορίες των τεστ είναι: τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix.

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ

6 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

100€

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 6 βασικά τεστ ,τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ ,γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ.

3 τεστ προσωπικότητας

1 τεστ ετοιμότητας

1 γλωσσικό τεστ

1 αριθμητικό τεστ

northtrainers-eshop-07

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ

12 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

150€

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 12 τεστ από όλες τις κατηγορίες εξέτασης ,τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix

5 τεστ προσωπικότητας

2 τεστ ετοιμότητας

2 γλωσσικά τεστ

2 αριθμητικά τεστ

1 τεστ matrix

northtrainers-eshop-08

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ

24 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

200€

Το πακέτο αυτό είναι πλήρες περιλαμβάνει 24 τεστ από όλες τις κατηγορίες εξέτασης με μεγάλο εύρος ερωτήσεων ,δίνεται η ευκαιρία για μεγαλύτερη εξάσκηση .Τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ ,γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ. τεστ matrix

12 τεστ προσωπικότητας

4 τεστ ετοιμότητας

4 γλωσσικά τεστ

2 αριθμητικά τεστ

2 τεστ matrix

northtrainers-eshop-09

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις & Σώματα Ασφαλείας και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.

β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

Συνήθως αυτές οι εξετάσεις προηγούνται των αθλημάτων και η επιτυχία σε αυτές είναι κριτήριο για το αν ο /η υποψήφιος/α θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η υποψήφιος/α απορρίπτεται και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αθλημάτων ,επίσης δεν δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της σχολής στο μηχανογραφικό δελτίο.

Τα τεστ που διαθέτουμε είναι αντίστοιχα των κατηγοριών που δίνονται στις εξετάσεις.

Όλα τα πακέτα διαθέτουν όλες στις κατηγορίες. Όσα περισσότερα τεστ συμπληρώσει ο/η υποψήφιος/α αποκτά μεγαλύτερη εξοικείωση και αντιλαμβάνεται τον τρόπο της ορθής απάντησης.

Ως εκ τούτου έχει περισσότερες πιθανότητες για μια θετική αξιολόγηση καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η προφορική συνέντευξη στην οποία σημαντικότατο ρόλο έχει το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας.